ZHA Aonan

ZHA Aonan

ZHA Aonan

Born in Yuxi, Yunnan in 2002, went to Singapore to study film production at the age of 19, majoring in film directing.

0:00 0:00