Ye Xingyu

Ye Xingyu

Ye Xingyu

Born in Yulin, Shan'xi, graduated from Faculty of Directing, Beijing Film Academy.

0:00 0:00